O CeLu

Centrum e-Learningu jest jednostką pozawydziałową Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (Pion Kształcenia). Ciałem doradczym CeL jest Rada Programowa.

Podstawowym zadaniem CeL jest wspieranie rozwoju e-learningu w Uczelni:

  • zarządzamy Uczelnianą Platformą e-Learningową Moodle (UPeL),
  • szkolimy pracowników AGH z metodyki i technologii e-learningu,
  • realizujemy projekty europejskie i lokalne, mające na celu rozwój nowoczesnych metod i technologii edukacyjnych.

Nasza działalność skupiona jest w kilku podstawowych obszarach:
Szkolenia| Metodyka | e-Portfolio | Narzędzia | Otwartość | Współpraca

Historia

Bazując na doświadczeniach Ośrodka Kształcenia Ustawicznego w 1996 roku w AGH władze uczelni powoły Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej (OEN). Zadaniem tej jednostki była szeroko rozumiana pomoc dla pracowników AGH w sprawach związanych z nauczaniem na odległość, kształceniem korespondencyjnym i ustawicznym. Powstawały materiały dydaktyczne (filmy, podręczniki, skrypty, stworzono także księgozbiór poświęcony dydaktyce i mediom). OEN wstąpił do powstałej w latach 1998-99, w ramach projektu „Phare – Międzynarodowy Program dla Edukacji Niestacjonarnej”, międzynarodowej sieci ośrodków o podobnym profilu działania. Nawiązał współpracę z nauczycielami szkół średnich, np. w celu stworzenia kursu e-learningowego „Inżynieria Środowiska Miejskiego w Krakowie”. W kolejnych latach realizowane były projekty międzynarodowe.

Ważnym krokiem w rozwoju OEN było też nadanie mu 18 listopada 2004 r., Uchwałą Komitetu Badań Naukowych, statusu Centrum Doskonałości e-learning „CeL”. Centra Doskonałości są jednostkami naukowymi, prowadzącymi w sposób ciągły badania naukowe we współpracy międzynarodowej, w szczególności w ramach programów Unii Europejskiej, w celu rozwoju nauki. W dniu 29 listopada 2006 r., Uchwałą Senatu AGH nastąpiła zmiana nazwy Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej na obowiązującą nazwę Centrum e-Learningu (CeL).

Open

Zapisy na szkolenia