Projekty

Aktualnie realizowane

KIC Raw Material Professional School

Opracowanie kursów e-learningowych na potrzeby szkoły eksperckiej w zakresie surowców

MYLK My lifelong knowledge managment

Stworzenie aplikacji pozwalającej na publikację i monitorowanie efektów kształcenia i osiągnięć uzyskiwanych w nieformalnym i pozaformalnym systemie uczenia się.
Strona projektu.

OPEN AGH – otwarte zasoby dla studentów i pracowników

Open AGH to projekt własny uczelni, w ramach którego powstało pierwsze w Polsce repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) z przedmiotów technicznych. Materiały są przygotowane przez pracowników, doktorantów i najlepszych studentów naszej uczelni. W ciągu 4 lat od uruchomienia Open AGH (2010 r.) w repozytorium znajduje się ponad 100 zasobów w formie kursów, skryptów, testów, ćwiczeń, prezentacji i symulacji z 19 obszarów wiedzy.
Materiały umieszczone w Open AGH objęte są licencją Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach (CC BY–NC–SA). W praktyce oznacza to, że wszystkie udostępnione zasoby mogą być przez każdego internautę kopiowane, rozprowadzane, przedstawiane, wykonywane i przekształcane w celu stworzenia tzw. utworów zależnych.
Z zasobów Open AGH skorzystało 1 017 188 unikalnych użytkowników, z czego 36% osób to stali użytkownicy repozytorium. Średnio w ciągu dnia z zasobów korzysta 2,5 tys. użytkowników. Efektem uruchomienia repozytorium Open AGH jest wzrost zainteresowania pracowników Uczelni problemem otwartości materiałów dydaktycznych, wzrost zainteresowania studentów materiałami dydaktycznymi Uczelni, dołączenie do grona uczelni wyższych tworzących globalne konsorcjum otwartych treści OpenCourseWare Consortium oraz członkostwo w Koalicji Otwartej Edukacji.

OPEN AGH e-podręczniki

Na bazie doświadczeń zdobytych w projekcie Open AGH przystąpiliśmy w maju 2013 roku do kolejnego etapu realizacji idei otwartości, rozpoczynając prace nad projektem Open AGH e-podręczniki czyli otwarte e-podręczniki akademickie dla inżynierów. Razem z Wydziałem Inżynierii Metali I Informatyki Przemysłowej zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy platformę do tworzenia i publikowania e-podręczników. Od października 2014 roku dostępne są pierwsze pilotażowe otwarte e-podręczniki z fizyki opracowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej. W opracowaniu są treści do podręczników z matematyki, w które są zaangażowani pracownicy z Wydziału Matematyki Stosowanej. E-podręczniki AGH są budowane z modułów – małych cegiełek wiedzy. W praktyce oznacza to, że można tworzyć własne e-podręczniki poprzez elastyczne łączenie dostępnych modułów lub modyfikację istniejących e-podręczników opracowanych przez pracowników AGH. Każdy nauczyciel akademicki na ich bazie może opracować autorski materiał zgodnie z programem przedmiotu, którego naucza i udostępnić go w ramach portalu, wysłać studentom link lub ściągnięty plik z e-podręcznikiem. Elastyczne tworzenie e-podręczników z modułów zapewni studentom dostęp do kompletnych materiałów, dostosowanych merytorycznie do zakresu danego przedmiotu. Dzięki licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach na jakiej udostępnione są otwarte e-podręczniki, można je dowolnie wykorzystywać – kopiować, rozpowszechniać, modyfikować, dostosowywać do swoich celów edukacyjnych. Bez logowania i rejestracji można pobrać wszystkie dostępne treści w kilku formatach do wykorzystania na komputerze, tablecie, czytniku czy telefonie. Dla pracowników i doktorantów oferujemy szkolenia z budowania e-podręczników z gotowych modułów oraz pisania nowych e-podręczników z kolejnych przedmiotów.Krótki filmik wyjaśniający czym są otwarte e-podręczniki AGH.
Open AGH e-podręczniki / Open AGH e-textbooks from Open AGH e-podręczniki on Vimeo.

Zakończone

e-Learning wsparciem dla szkoleń GOPR

Współpraca w zakresie opracowania kursów e-learningowych dla kandydatów na ratowników GOPR oraz pomocy technicznej.
Jako partner udostępniamy platformę Moodle oraz udzielamy wsparcia metodycznego i technicznego instruktorom GOPR, którzy przygotowują kursy online. W trakcie projektu to oni będą autorami treści i będą samodzielnie umieszczać kursy e-learningowe na platformie. Takie umiejętności pozwolą na stałą aktualizację materiałów instruktażowych czy ponowne wykorzystanie raz przygotowanych zasobów.W rezultacie projektu (wrzesień 2016 roku) powstanie e-podręcznik dla ratowników GOPR oraz e-learningowe kursy doskonalenia na trzech stopniach zaawansowania z 10 działów tematycznych, takich jak ratownictwo lawinowe, ratownictwo jaskiniowe, psy ratownicze, ratownictwo z powietrza (przy użyciu śmigłowca)

EPNET – społeczność praktyków Europortfolio

Sieć współpracy Europortfolio stawia sobie za cel stworzenie i utrzymanie aktywnej społeczności praktyków i ekspertów w zakresie e-portfolio, otwartej na współpracę ze wszystkimi instytucjami wdrażającymi tę metodą. Planowane jest stworzenie repozytorium Otwartych Zasobów – dobrych praktyk, wskazówek, rekomendacji i scenariuszy, które mogą być adaptowane i wykorzystywane przez nauczycieli, szkoleniowców, zespoły HR itp.
Partnerzy:
– University of Zagreb, Chorwacja
– Adpios: Association de Prefiguration de l’Internet of Subjects, Francja
– Centre for recording Achievement, Wielka Brytania
– Danube University Krems, Austria,
– Open University of catalonia, Hiszpania
– TLT Group, Stany Zjednoczone
– AGH Centrum e-learningu, Polska

CPL Changing Pedagogical Landscape

Przeprowadzenie wywiadów pogłebionych oraz analizy szkolnictwa wyższego w Polsce pod kątem stosowania nowoczesnych technologii i innowacji w kształceniu. Udział w opracowaniu raportu wraz z rekomendacjami na zlecenie Komisji Europejskiej.

eCapacit8 – otwarte zasoby dla sektora medycyny pracy

e-CAPACIT8 – Strengthening occupational health professionals’ capacities to improve the health of the ageing workforces (Wsparcie kompetencji zawodowych w zakresie umacniania zdrowia starszych pracowników)
Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie potencjału specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia pracujących (SOZP) w zakresie opieki nad starszymi pracownikami. Cel ten jest oparty na założeniu, że wiele z bieżących działań ukierunkowanych na pogodzenie zdrowia pracownika i jego zdolności do pracy nie uwzględnia zaangażowania SOZP. Brak jest systemowego podejścia do problemu, odpowiedniego szkolenia, na którym SOZP mogliby opierać swoje działania. Należy podkreślić, że SOZP stanowią liczną grupę profesjonalistów, którzy swoim zaangażowaniem będą mogli przyczynić się do poprawy zdrowia starszych pracowników, pod warunkiem, że będą mieli dostęp do odpowiednich materiałów edukacyjnych.
Ogólny cel będzie zrealizowany poprzez stworzenie materiałów edukacyjnych przygotowanych odpowiednio do potrzeb SOZP w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie. Materiały te zostaną udostępnione zainteresowanym osobą poprzez ogólnie dostępną platformę e-learningową.
Poza celem ogólnym, projekt ma cztery cele szczegółowe:

  • dokonanie analizy i oceny sytuacji w zakresie szkolenia zawodowego SOZP,
  • rozpoznanie i zaangażowanie użytkowników,
  • stworzenie materiałów edukacyjnych,
  • stworzenie platformy e-learningowej i poszukiwanie aktywnych użytkowników.

Głównym rezultatem projektu będzie zapoznanie SOZP ze współczesnymi praktykami w obszarze ochrony zdrowia starszych pracowników.
Strona projektu: http://e-capacit8.eu/

eVET2EDU – MOOC dla nauczycieli VET

Całość prac w projekcie eVET2EDU koncentruje się wokół stworzenia, a następnie przetestowania otwartego kursu, którego cele zbieżne będą z potrzebami trenerów i nauczycieli pracujących na co dzień w instytucjach kształcenia zawodowego. Analizowaliśmy dobre (lub złe) praktyki e-learningowe. Proponujemy aktywności i umiejętności pozwalające na zmianę tych gorszych lub rozwinięcie tych lepszych. Bazą do pracy w projekcie był nasz kurs „Projektowanie i prowadzenie kursów e-learningowych”, który transferowaliśmy do 7 krajów: Chorwacji, Słowenii, Litwy, Czech, Hiszpanii, Włoszech i Norwegii. W Polsce kurs został zrealizowany w kilkunastu edycjach, dotarliśmy z nim do ponad 250 osób. W projekcie dostosowaliśmy jego treści do potrzeb edukatorów kształcenia zawodowego. Adaptacja kursu została poprzedzona serią wywiadów z edukatorami kształcenia zawodowego na temat ich potrzeb kształcenia w zakresie wykorzystania ICT w nauczaniu. Na podstawie wyników wywiadów oraz analizy praktyk e-learningowych opracowano obszary adaptacji kursu. Na podstawie treści kursu został opracowany scenariusz warsztatów wprowadzających w kurs i zachęcających do udziału w kursie online. Materiałem dodatkowym jest podręcznik dla osób prowadzących kurs zawierający wytyczne, porady i strategie moderatora. Wszystkie rezultaty projektu: kurs w 8 wersjach językowych, przewodnik dla facylitatorów dostępne są na otwartej licencji Creative Commons BY, umożliwiającej ich ponowne wykorzystanie i zaadaptowanie. Zależy nam na tym, aby kurs był jak najbardziej dostępny dla instytucji i dla trenerów, którzy będą mogli wykorzystać go w swojej praktyce.Konsorcjum projektu koordynuje Centrum e-Learningu AGH. Partnerami są: CARNET (Chorwacja), RPiCViP (Czechy), Vytautas Magnus University (Litwa), CPI (Słowenia), Universidad de Murcia (Hiszpania), CESIE (Włochy), HIST (Norwegia), Obrtna technicka skola (Chorwacja).
Zapraszamy do odwiedzenia strony projektu http://evet2edu.eu Realizacja projektu w latach: 2012-2014

eVET Ready – e-learning w szkołach zawodowych

Grupą docelową projektu są pracownicy i władze szkół zawodowych. Podstawowe cele eVET ready to:
-Zwiększanie świadomości, że dla efektywnego wprowadzenia e-learningu do dydaktyki konieczne jest podejście systemowe, co zaowocuje szerszym zastosowaniem tej metody w szkołach zawodowych,
-Zwiększanie potencjału partnerów projektu, szczególnie instytucji szkoleniowych, do udzielania wsparcia szkołom zawodowym w zakresie stosowania i rozwijania e-learningu.
Podstawowym rezultatem projektu będzie stworzenie kwestionariusza, który pomoże szkołom zawodowym ocenić, na jakim etapie rozwoju e-learningu się znajdują, jakie mogą podjąć kolejne kroki i na ile są przygotowane do dalszego rozwoju. Kwestionariusz dotyka kilku obszarów, np. kwestii technicznych, organizacyjnych czy zakresu współpracy z instytucjami zewnętrznymi (np. pracodawcami).
Oprócz instytucji partnerskich, które pochodzą z 6 krajów (Chorwacja, Polska, Słowenia, Niemcy, Belgia, Litwa), w projekcie biorą też udział, jako konsultanci i współpracownicy, przedstawiciele jednostek zewnętrznych – szkół, centrów kształcenia ustawicznego czy ośrodków metodycznych.
Więcej informacji na stronie projektu.Realizacja projektu w latach: 2011-2013

Work of Art – e-learning dla pracowników muzeum

Setki muzeów na całym świecie nieustannie spotykają się z problemem komunikacji pracowników obsługi ze zwiedzającymi. Pracownicy obsługi muzeum często nie znają języków obcych na poziomie niezbędnym do komunikowania się ze zwiedzającymi z innych krajów. Projekt Work of Art wychodzi naprzeciw potrzebom szkoleniowym pracowników obsługi muzeów. Głównym celem projektu jest opracowanie programu kursu dostosowanego do poziomu umiejętności językowych pracowników obsługi muzeum, z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz e-learningu. Przygotowanie kursu będzie poprzedzone analizą profilu zawodowego i potrzeb językowych pracowników obsługi muzeum przeprowadzoną w każdym z krajów partnerstwa. Wynikiem tych działań będzie znacząca poprawa jakości komunikacji pracowników obsługi muzeów z obcojęzycznymi zwiedzającymi. Wszystkie działania oraz rezultaty prac projektowych będą publikowane na stronie internetowej projektuRealizacja projektu w latach: 2012-2014

DeFT – OZE w uczelni technicznej

W ramach projektu Digital Futures in Teacher Education (DeFT) dzięki współpracy ze szkołami, trenerami i nauczycielami został opracowany otwarty podręcznik na temat cyfrowych kompetencji i włączania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w działania nauczycieli na każdym etapie nauczania. Są to głównie studia przypadków na temat praktyk wykorzystania OZE w kształceniu się przez całe życie, w szkoleniu nauczycieli jak również przykłady zastosowania narzędzi Web 2.0 w tworzeniu otwartych treści przez uczniów i studentów. W ramach projektu razem z Sheffield Hallam University przeprowadziliśmy warsztaty dotyczące cyfrowych kompetencji nauczycieli w tworzeniu i korzystaniu z Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla nauczycieli, trenerów, edukatorów, bibliotekarzy zainteresowanych nowymi technologiami i problematyką Otwartych Zasobów Edukacyjnych.
Więcej informacji na stronie projektu.Realizacja projektu w latach: 10.2012-1.2013

PEER – społecznościowe uczenie się osób starszych

Słowa Horacego „Sapere aude!“ – „Miej odwagę posługiwać się własną mądrością“ stanowią podstawę dla założeń projektu PEER. Sądzimy, że serwisy społecznościowe i portale dedykowane osobom starszym (50+) mają ogromny potencjał w stymulowaniu uczenia się osób w starszym wieku a wymiana wiedzy między ludźmi jest efektywnym sposobem uczenia się, szczególnie wśród osób starszych.
Chcemy ułatwić nieformalne i pozaformalne wzajemne uczenie się w społecznościach on-line przy wykorzystaniu dedykowanych narzędzi sieci 2.0 dla dorosłych 50+.
Grupy docelowe
-Operatorzy platform 50+
-Instytucje zajmujące się osobami starszymi, które chcą dostosować swoje istniejące strony przy pomocy przyjaznych użytkownikom narzędziom sieci 2.0, np. Uniwersytety 3-go wieku, stowarzyszenia seniorów, opiekunowie osób starszych itp.
Naszym celem jest wspieranie osób starszych w utrzymywaniu sprawności intelektualnej, dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą, utrzymywaniu kontaktów społecznych i osiągnięciu dobrostanu poprzez innowacyjne zastosowanie narzędzi 2.0.
– Identyfikacja wymagań związanych z użytecznością pod kątem osób starszych przez zaangażowanie użytkowników w proces oceny;
– Adaptacja otwartych narzędzi na potrzeby platform społecznościowych dla osób 50+;
– Tłumaczenie narzędzi na język holenderski, angielski, niemiecki, polski i portugalski;
– Opracowanie wskazówek dydaktycznych dotyczących uczenia się wzajemnego osób starszych w portalach społecznościowych w 23 językach;
– Nawiązywanie kontaktów przez operatorów platform społecznościowych dla osób 50+ podczas seminariów kontaktowych;
– Opracowanie mapy europejskich sieci społecznościowych dla osób starszych;
Więcej materiałów na stronie projektu
Realizacja projektu w latach: 2011-2013

E-xcellence NEXT jakoś e-learningu w uczelniach

Projekt dotyczy badania jakości e-learningu akademickiego oraz wdrażania i integracji opracowanych narzędzi i kryteriów oceny jako stałego elementu ewaluacji. Projekt szeroko i wysoko zakrojony. Uderza nie tylko w instytucjonalne strategie rozwoju. Stara się wpłynąć na strategie narodowe, argumentując, że skoro e-learning jest elementem edukacji na większości uczelni wyższych, powinien być włączony w proces ewaluacji jakości.
Zostaliśmy zaproszeni do 3. edycji projektu. Pierwsze dwie objęły swoim zasięgiem 21 krajów UE wg zasady, że w każdej kolejnej edycji biorą udział instytucje-matki – stanowią rdzeń projektu i rozbudowują europejskie strategie oceny i zapewniania jakości kształcenia. W ciągu 5 lat trwania projektu, zostały wypracowane dwa narzędzia do oceny jakości e-learningu akademickiego: skanowanie oraz pełna ocena. Oba pozwalają na ocenę najważniejszych aspektów e-learningu według 33 kryteriów ewaluacji pogrupowanych w pięciu kategoriach:
-Projektowanie programu kształcenia
-Projektowanie kursów
-Dostarczanie kursów
-Wsparcie dla studentów i pracowników
-Zarządzanie (strategie instytucjonalne)
Po przeprowadzonej ewaluacji, nowi partnerzy otrzymują informację zwrotną ze wskazaniem, które obszary e-learningu wymagają dalszych ulepszeń. Wypracowana metodyka jest wciąż udoskonalana. Do obu narzędzi został opracowany podręcznik ze szczegółowym omówieniem kryteriów oceny i dalszych działań.
W 3. edycji NEXT AGH jest jednym z 6 nowych partnerów. Co to dla nas oznacza? Po pierwsze, szansa na dokonanie szybkiej ewaluacji e-learningu oraz skonsultowanie wyników oceny z ekspertami z EADTU podczas seminarium zorganizowanego w Polsce. Po drugie, okazja do nawiązania współpracy z Państwową Komisją Akredytacyjną. Współgra to z celem projektu – stworzenie sieci uniwersytetów, które wspólnie z agencjami akredytacyjnymi pracują nad jakością kształcenia online. Wyniki oceny dokonywanej przez uczelnie zaangażowane w projekt składają się na europejską mapę jakości e-learningu. Nie pozostają w „murach” instytucji. Po trzecie, a dla AGH szczególnie ciekawe, w 3 rundzie projektu, zostaną opracowane kryteria oceny jakości Otwartych Zasobów Edukacyjnych . Będzie to kolejny element w narzędziach ewaluacji.Realizacja projektu w latach: 2011-2012

MAPPED otwarty kurs e-portfolio

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zawodowego osób dorosłych, którzy uczą się przez całe życie poprzez dostarczenie e-portfolio jako metody wspomagającej rozwój. Projekt jest odpowiedzią na brak metod wsparcia dla osób dorosłych podejmujących kształcenie nieformalne, uczestniczących w szkoleniach (np. w ramach europejskich funduszy strukturalnych). E-portfolio może być dla nich metodą zarządzania, planowania i prezentacji swoich osiągnięć oraz tworzenia mapy swoich kompetencji osiągniętych poza formalnym systemem edukacyjnym. Dzięki e-portfolio osoby dorosłe mogą być bardziej skuteczne i konkurencyjne na rynku pracy, a co za tym idzie szansa na ich zatrudnienie może wzrosnąć. Krajowe systemy kształcenia i szkolenia zawodowego bardzo często nie są wyposażone w procedury wspierania uczenia się przez całe życie. E-portfolio jako metoda wspierania rozwoju zawodowego i osobistego może zwiększyć wydajność osób uczących się, jak i samej nauki. Jest to interdyscyplinarne podejście, które może okazać się przydatne w różnych kontekstach edukacyjnych.
Projekt jest transferem projektu MOSEP (More self-esteem with my ePortfolio), którego rezultatem jest kurs dla trenerów e-portfolio. W projekcie MAPPED istniejący kurs i materiały zostaną zaadaptowane i dostosowane do potrzeb osób uczących się i doskonalących zawodowo przez całe życie. Kurs będzie przeznaczony do samodzielnego uczenia się, dostępny w 5 wersjach językowych (EN, PL, CZ, IT, TR). Drugim kluczowym produktem będzie podręcznik o e-portfolio dla uczących się także w 5 wersjach językowych dostępny jako otwarty zasób edukacyjny.
Konsorcjum projektu koordynuje Centrum e-Learningu AGH. Partnerami są Euridea (Włochy), RPIC-ViP (Czechy), Meram Centre of Counseling and Research (Turcja).
Projekt MAPPED został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Unii Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji).Rezultaty projektu dostępne na stronie projektu.Realizacja projektu w latach: 2010-2012

DEDICO – otwarte oprogramowanie i rozwój kompetencji

DEDICO jest realizowany w ramach programu Grundtvig. Akronim projektu dokładnie przedstawia główny cel, jakim jest rozwój kompetencji cyfrowych w oparciu o wykorzystanie istniejących produktów otwartego i wolnego oprogramowania.
Zostaliśmy zaproszeni do partnerstwa jako instytucja doświadczona w metodyce e-learningu oraz wdrażaniu rozwiązań bazujących na otwartym i wolnym oprogramowaniu w środowisku uczelni wyższej.
W zestawieniu do oferty oprogramowania komercyjnego FLOSS oferuje wiele korzyści zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i profesjonalnego rozwoju przedsiębiorstwa. Korzyści te wynikają w dużej mierze z faktu, że FLOSS to oprogramowanie darmowe i udostępniane na wolnych licencjach. Dla edukacji, jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw oznacza to głównie redukcję kosztów związanych z zakupem licencji. Instytucje kształcenia dostrzegają jeszcze jedną zaletę – eliminację piractwa, a ściślej pomoc w edukacji na temat wolnych i licencjonowanych produktów dostępnych w Internecie w oparciu o przykłady dobrych praktyk i alternatywnych rozwiązań na rynku oprogramowania. Dla użytkowników indywidualnych wiąże się do z dostępem i możliwością przetestowania wielu różnych aplikacji przed wyborem najbardziej dostosowanej do potrzeb, co pozytywnie wpływa na rozwój ich kompetencji cyfrowych.
Osią działań podejmowanych w projekcie jest rozwój kompetencji cyfrowych w oparciu o FLOSS. Wspólnie z partnerami DEDICO pracujemy nad dwoma pakietami. Pierwszym jest pakiet metodyczny, składający się z gotowych do implementacji kursów e-learningowych do dowolnego wykorzystania przez trenerów FLOSS. Drugim jest pakiet narzędziowy, który będzie zawierał listę wolnych i otwartych narzędzi przydatnych w kontekście edukacyjnym, prowadzenia małego przedsiębiorstwa czy własnego rozwoju.
W wymianę doświadczeń na polu projektowo-narzędziowym, oprócz CeL-u zaangażowane są cztery instytucje: Euridea Srl (Włochy) jako koordynator, EGILIA Learning (Francja), Volkhochschule Tubingen (Niemcy) oraz Culture Circle Kulturburo Wien (Austria).Realizacja projektu w latach: 2009-2011

iCoper standardy i kompetencje w e-learningu

Projekt iCOPER realizowany w ramach programu eContentPlus rozpoczął się we wrześniu 2008 roku i będzie trwał przez 30 miesięcy, podczas których pracować będziemy wraz z wiodącymi europejskimi instytucjami edukacyjnymi nad standardami cyfrowej edukacji, ich paneuropejskim znaczeniem oraz możliwościami praktycznego wykorzystania.
Potencjał ICOPER’a tworzą ludzie, kluczowi i wiodący eksperci odpowiedzialni za rozwój i innowacje nauczania przez Internet i efektywnego wykorzystania technologii w edukacji. Koordynowany przez konsorcjum 23 kluczowych europejskich instytucji edukacyjnych, jako jeden z rezultatów udostępni repozytorium ponad 12,500 godzin zintegrowanych materiałów szkoleniowych, a bazując na stworzonym środowisku i ekspertyzach przeprowadzi analizę dostępnych i wykorzystywanych specyfikacji i standardów. Zgromadzone informacje opublikowane zostaną w dokumencie zwanym iCOPER: Raport Przydatności Standardów.
Podstawowa struktura edukacyjna projektu iCoper będzie służyła tworzeniu najlepszych praktyk opisujących zagadnienia takie jak:
-wymiana modeli kompetencji i rezultatów uczenia się;
-współpraca dotycząca projektów edukacyjnych;
-integracja treści szkoleniowych poprzez jednolite przeszukiwanie i wykorzystywanie materiałów;
-wykorzystanie modeli szkoleniowych i treści w środowiskach edukacyjnych;
-interoperatywność repozytoriów sprawdzających i ewaluacyjnych.
Opierając się na tym, że ilość uczestników projektu, a co za tym idzie współdzielonych materiałów, wykorzystywanych standardów, jest bardzo duża, wyniki będą najbardziej aktualnym i obejmującym wszystkie faz standaryzacji zunifikowanym zbiorem dobrych praktyk adoptowania standardów w nauczaniu z wykorzystaniem nowych technologii. Podstawą środowiska edukacyjnego i zadań jakie realizowane są w projekcie są zdefiniowane przez Komisję Europejską kompetencje, w związku z czym struktura środowiska edukacyjnego podzielona została na pięć obszarów badań:
-Potrzeby szkoleniowe planowanie szans edukacyjnych
-Projektowanie szkoleń
-Tworzenie treści
-Dostarczanie szkoleń
-Ocenianie
Wspólnie z partnerami projektu ICOPER pracujemy nad:
-Stworzeniem i utrzymywaniem współdzielonego środowiska szkoleń, które docelowo zawierać ma ponad 12,500 godzin treści szkoleniowych, które będą polem do badań nad standardami.
-Prowadzeniem systematycznej analizy i oceniania implementacji istniejących specyfikacji (np. IMS RDCEO, IMS LD, SQI, QTI) w celu stworzenia treści edukacyjnych bazujących na modelu kompetencji.
-Zapewnieniem paneuropejskiego uczestnictwa, współpracy i przyjmowania standardów doceniając znaczenie otwartych systemów współpracy prowadzących do wygenerowania standardów jak najlepiej pasujących do potrzeb.
-Zebraniem wyników badań i ujednoliceniem ich w postaci modelu odniesienia (IRM – iCOPER Reference Model).
-Stworzeniem mapy drogowej nauczania opartego na kompetencjach, które następnie służyć będzie jako narzędzie planowania strategicznego dla społeczności projektowej.
-Uruchomieniem Wirtualnego Instytutu Szkoleń i Doradztwa, które w przyszłości ma być ważnym europejskim instrumentem wdrażania i promowania standardów edukacyjnych w całej Europie.Realizacja projektu w latach: 2008-2011

IT2EDU dydaktyka dla inżynierów

Projekt „Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych“ (IT2EDU) został przygotowany i zrealizowany w latach 2008-10 przez Centrum e-Learningu AGH w ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (POKL).
Celem głównym projektu przeprowadzonego w województwie podkarpackim było umożliwienie osobom z wykształceniem inżynierskim zdobycia uprawnień pedagogicznych. Osiągnięto to przeprowadzając dla 60 osób 3-semestralne podyplomowe studia pedagogiczne. Dodatkowo w ramach realizacji celów szczegółowych realizowano popularyzację nowych, innowacyjnych metod nauczania opartych między innymi na elektronicznym przekazie wiedzy.
60% zajęć teoretycznych odbyło się w środowisku on-line z wykorzystaniem platformy e-learningowej Moodle, natomiast 40% w formie tradycyjnych wykładów i ćwiczeń. Projekt przeprowadzono przy współpracy Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.Realizacja projektu w latach: 2008-2010

Mature@EU kursy e-learningowe dla HR

Zróżnicowanie praktyk rekrutacyjnych pod kątem wieku stało się kluczowe dla sektora HR w obliczu zmniejszającej się i coraz starszej populacji osób aktywnych zawodów. Pracodawcy muszą ponownie zdefiniować polityki zatrudnienia oraz swój stosunek do ludzi starszych. Projekt mature@eu wzmacnia efektywność tych działań dostarczając darmową platformę e-learningową z materialami szkoleniowymi w 8 językach.
Ze względu na szczególne zainteresowanie tym produktem materiały zostaną przetłumaczone na kolejne 8 języków.
„Wspieranie pracodawców w rekrutacji dojrzałych pracowników“ stanowi rozwinięcie tytułu projektu www.mature-project.eu i zarazem podkreśla jego główne cele: promowanie przykładów zharmonizowanego zatrudniania oraz zachęcenie pracodawców do przemyślenia istniejących polityk zatrudnienia. Projekt dotyczy wszystkich aspektów zróżnicowania rekrutacji pod względem wieku poprzez udostępnienie pełnej gamy innowacyjnych materiałów umieszczonych na otwartej platformie e-learningowej.
Projekt odniósł sukces w Austrii, Bułgarii, Grecji, Holandii, Niemczech, Słowenii, Szwajcarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytaniii. Jego rezultaty są dostępne w 8 językach. Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej platforma e-learningowa mature@eu zostanie przetłumaczona i wdrożona w 8 dodatkowych państwach: w Czechach i Hiszpanii, na Litwie i Łotwie, w Polsce, na Słowacji, w Turcji oraz we Włoszech.
Jesienią 2009 udostępniona zostanie platforma e-learningowa mature@eu w 16 językach: www.mature-project.eu/e-learning/
Istnieją istotne dane empiryczne potwierdzające fakt, że większość strategii rekrutacyjnych jest ukierunkowana na pozyskanie młodych pracowników. Według badania Eurobarometer 2008, wiek uważany jest za kluczowy czynnik eliminujący kandydata na dane stanowisko. 42% Europejczyków dostrzega dyskryminację ze względu na wiek. W Europie zaledwie 44,5% starszych pracowników (55+) jest aktywnych na rynku pracy. Firmy muszą dostosować swoje strategie rekrutacyjne jeśli chcą nie tylko konkurować na stale zmniejszającym się rynku pracy, ale także po to, by chronić kandydatów przez dyskryminacją, której podłożem jest wiek.
Ze względu na silne powiązanie standardowych strategii rekrutacyjnych z wiekiem kanadydatów mature@eu skupia się na udostępnieniu sektorowi HR jasnych wskazówek dotyczących a) czynników powodujących zmianę b) sposobach budowania strategii w oparciu o zróżnicowanie ze względu na wiek c) sposobach wdrażania strategii.Realizacja projektu w latach: 2006-2010

iCamp środowisko uczenia się we współpracy

iCamp: Innovative, inclusive, interactive, intercultural learning campus (6 Program Ramowy IST)
Koordynator: Zentrum for Social Innovation (Wiedeń)
Więcej informacji: http://www.icamp-project.org/
iCamp to projekt badawczo-rozwojowy, którego celem było stworzenie infrastruktury ułatwiającej współpracę i komunikację europejskim akademikom pracującym na różnych systemach, w różnych państwach i różnych dyscyplinach naukowych. Pedagogicznie iCamp opierał się na podejściu konstruktywistycznym, które kładzie nacisk na samodzielną organizację procesu uczenia, interakcje społeczne i odmienną rolę nauczyciela.
Naszym zamiarem jest stworzenie wirtualnego środowiska uczenia się, wspólnego dla studentów, nauczycieli, badaczy. To środowisko to nie jeden, nowy system lecz zestaw działających interoperacyjnie narzędzi i platform. Wszystkie elementy tego kolażu składającego się z programów o otwartym kodzie źródłowym są spójne z innowacyjnym modelem pedagogicznym opartym o podejście społeczno-konstruktywistyczne. W skład tego modelu wchodzą sieci społeczne (social networking), bodźce motywujące i mechanizmy współpracy międzykulturowej. Jakość modelu testowana jest przy pomocy programów stanowiących”cegiełki” budujące system iCamp.
Rezultatem projektu są m.in. przewodnik po technicznych i pedagogicznych aspektach kształcenia online oraz szereg opartych o konstruktywizm narzędzi o otwartym kodzie źródłowym. Przewodnik (w językach polskim i angielskim) „Przewodnik po oprogramowaniu społecznościowym„Realizacja projektu w latach: 2006-2009

MOSEP: otwarte zasoby e-portoflio

MOSEP – more self esteem with my e-portfolio.
Program Leonardo da Vinci
Koordynator projektu: Salzburg Research
Więcej informacji: http://wikieducator.org/MOSEP
Celem projektu było wprowadzenie metody e-portfolio jako elementu wspomagającego nauczycieli i doradców zawodowych podczas pracy z młodzieżą dokonującą wyboru kierunku dalszej edukacji.
Realizacja projektu w latach: 2006-2008

Welcome – elearning w SME

Kursy e-learningowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz rzemieślników.
Rozpoczęcie projektu: 1 kwietnia 2005
Koordynator: Berufbildungszentrum Hellweg, Soest
Celem projektu było wypełnienie luki w ofercie kursów e-learningowych, jaką stanowi brak szkoleń o tematyce czysto technicznej. W tym celu projekt WELCOME połączył 5 różnych, innowacyjnych szkoleń e-learningowych w jeden wspólny serwis przeznaczony dla MŚP o profilu technicznym.

e-Teacher – kurs online dla nauczycieli

Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie e-learningu oparte na platformie e-learningowej z wykorzystaniem standardu SCORM.
Czas trwania projektu: 19 m-cyProjekt eTeacher realizowany był w ramach Programu Leonardo da Vinci we współpracy z Urzędem Gminy Trzebinia, Instytutem Edukacji Uniwersytetu w Londynie oraz Ośrodkiem Edukacji Niestacjonarnej Uniwersytetu w Tartu. Celem projektu było stworzenie elastycznych modułów kursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotyczących wykorzystania e-learningu w pracy dydaktycznej nauczycieli. Materiał przygotowano zgodnie ze standardem SCORM.Realizacja projektu w latach: 2005-2007
Open

Zapisy na szkolenia