Doskonałość dydaktyczna uczelni

POWER Logotypy

Doskonałość dydaktyczna uczelni

„Doskonałość dydaktyczna uczelni” w ramach projektu pozakonkursowego MEiN: POWR.03.04.00-00-P023/21

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie realizuje projekt
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla
gospodarki i rozwoju.

Numer umowy: MEiN/2022/DIR/1810

Cele projektu:

Projekt ma na celu doskonalenie zdolności instytucjonalnej uczelni i doskonalenie
kompetencji dydaktycznych kadr uczelni, mające na celu poprawę jakości kształcenia.
Realizacja projektu przyczyni się do wdrażania reform na uczelniach w zakresie m.in.
zarządzania procesem dydaktycznym, zarządzania jakością kształcenia, jak i rozwoju kadry
dydaktycznej, dydaktyczno-naukowej, kadry wspierającej proces dydaktyczny.

Okres realizacji: 2022.08.11-30.09.2023

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wojciech Łużny – Prorektor ds. Kształcenia

Z-ca Kierownika Projektu:mgr Anna Bajer-Leńczowska – specjalista w Centrum e-Learningu

Całkowita wartość projektu: 900 426,00 PLN

Dofinansowanie z UE : 758 879,03 PLN