POWER 3.5

POWER Logotypy

Opis projektu

Opis projektu:

Nr umowy: POWR.03.05.00-00-z307/17
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski-Prorektor ds. Współpracy

Okres realizacji: 2018.09.01 – 2022.08.31

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 39 187 505,98 PLN
Dofinansowanie: 38 001 895,98 PLN
Kwota dla AGH: 38 001 895,98 PLN
Wkład własny: 1 185 610,00 PLN

Cele projektu:

Cele projektu i zaplanowane działania służą realizacji celów POWER i wpisują się w realizację celów szczegółowych działania 3.5.

W ramach projektu powstaną nowe kierunki i specjalizacje studiów, w tym w języku angielskim. Do prowadzenia części zajęć zostaną zaproszeni wykładowcy zagraniczni. Realizowane programy kształcenia zostaną dostosowane do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych przez wprowadzenie nowych przedmiotów lub modyfikację sposobu realizacji dotychczasowych.

Studenci zostaną wyposażeni w kompetencje ułatwiające wejście na rynek pracy przez udział w certyfikowanych szkoleniach zawodowych i językowych, zajęciach warsztatowych kształcących kompetencje zawodowe i społeczne, wspólnych zajęciach z pracodawcami oraz wizytach studyjnych.
Zapoznaniu się z rynkiem pracy będą służyły również zaplanowane staże zawodowe.

Częścią ZPR AGH są działania skierowane do kadry dydaktycznej, w wyniku których pracownicy dydaktyczno-naukowi podniosą kompetencje dydaktyczne poprzez dedykowane szkolenia oraz staże dydaktyczne, językowe, informatyczne wpływające na poprawę jakości oferowanego kształcenia.

Zaplanowano również szkolenia dla pracowników pełniących funkcje administracyjne podnoszące kompetencje z obszaru zarządzania, finansów, prawa, zamówień publicznych oraz szkolenia językowe.

ZPR AGH przewiduje unowocześnienie infrastruktury informatycznej Uczelni, tak by jej funkcjonalność była dostosowana do efektywnego zarządzania uczelnią kształcącą na studiach wszystkich typów ok. 40 000 studentów rocznie.