Co robimy

Projekty archiwalne

Projekty archiwalneeCapacit8 Otwarte zasoby dla sektora medycyny pracy

Wsparcie kompetencji zawodowych w zakresie umacniania zdrowia starszych pracowników

Program: eHealth

Realizacja: 2013-2016

Partnerzy: Croatian National Institute of Public Health Dimitrios Linos Prolepsis Medical Group Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health dot Institute of Occupational Medicine, Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, Prevent, National Centre of Public Health and Analyses, National Institute of Public Health, Universitat Pompeu Fabra, University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, University of Milan, Vrije University Amsterdam.

Cel:stworzenie materiałów edukacyjnych przygotowanych odpowiednio do potrzeb SOZP w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie. Materiały te zostaną udostępnione zainteresowanym osobą poprzez ogólnie dostępną platformę e-learningową.

Strona projektu


DeFT OZE w uczelni technicznej

Program: Higher Education Academy

Realizacja: 10.2012-1.2013

Partnerzy: Sheffield Hallam University

Cel: opracowanie otwartego podręcznika na temat cyfrowych kompetencji i włączania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w działania nauczycieli na każdym etapie nauczania – głównie studia przypadków na temat praktyk wykorzystania OZE w kształceniu się przez całe życie, w szkoleniu nauczycieli. Przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące cyfrowych kompetencji nauczycieli w tworzeniu i korzystaniu z Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla nauczycieli, trenerów, edukatorów, bibliotekarzy zainteresowanych nowymi technologiami i problematyką Otwartych Zasobów Edukacyjnych.


Work of Art E-learning dla pracowników muzeum

Program: Leonardo da Vinci Partnerships

Realizacja: 2012-2014

Partnerzy: Centro Europeu de Línguas, Muzeum Narodowe w Krakowie, ISPARTA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ, University of Glasgow, Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin,

Cel: opracowanie programu kursu dostosowanego do poziomu umiejętności językowych pracowników obsługi muzeum, z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz e-learningu. Przygotowanie kursu zostało poprzedzone analizą profilu zawodowego i potrzeb językowych pracowników obsługi muzeum przeprowadzoną w każdym z krajów partnerstwa. Wynikiem tych działań była poprawa jakości komunikacji pracowników obsługi muzeów z obcojęzycznymi zwiedzającymi.

Strona projektu


eVET Ready E-learning w szkołach zawodowych

Program: Leonardo da Vinci

Realizacja: 2011-2013

Partnerzy: CARNET (Chorwacja), CPI (Słowenia) Liege University (Belgia)

Cel: zwiększenie świadomości podejścia systemowego do wdrażania e-learningu w szkołach zawodowych. Opracowanie kwestionariusza samooceny.


IT2EDU Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Program: Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (POKL)

Realizacja: 2008-2010

Partnerzy: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Cel: umożliwienie osobom z wykształceniem inżynierskim zdobycia uprawnień pedagogicznych. Osiągnięto to przeprowadzając dla 60 osób 3-semestralne podyplomowe studia pedagogiczne. Dodatkowo w ramach realizacji celów szczegółowych realizowano popularyzację nowych, innowacyjnych metod nauczania opartych między innymi na elektronicznym przekazie wiedzy.


PEER Społecznościowe uczenie się osób starszych

Program:

Realizacja: 2011-2013

Partnerzy:

Cel: wspieranie osób dorosłych 50+ w utrzymywaniu sprawności intelektualnej, dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą, utrzymywaniu kontaktów społecznych i osiągnięciu dobrostanu poprzez innowacyjne zastosowanie narzędzi 2.0.


DEDICO Otwarte oprogramowanie

Program: Grundtvig

Realizacja: 2009-2011

Partnerzy: Euridea Srl (Włochy) jako koordynator, EGILIA Learning (Francja), Volkhochschule Tubingen (Niemcy) oraz Culture Circle Kulturburo Wien (Austria)

Cel: rozwój kompetencji cyfrowych w oparciu o wykorzystanie istniejących produktów otwartego i wolnego oprogramowania. Zostały opracowane dwa pakiety materiałów online: (1) pakiet metodyczny, składający się z gotowych do implementacji kursów e-learningowych do dowolnego wykorzystania przez trenerów FLOSS, (2) pakiet narzędziowy w formie listy wolnych i otwartych narzędzi przydatnych w kontekście edukacyjnym, prowadzenia małego przedsiębiorstwa czy własnego rozwoju.


iCoper Standardy i kompetencje w e-learningu

Program: eContentPlus

Realizacja: 2008- 2011

Partnerzy:

Cel: opracowanie standardów cyfrowej edukacji, umożliwiających wymianę modeli kompetencji i rezultatów uczenia się, współpracę dotycząca projektów edukacyjnych za poziomie paneuropejskim, wykorzystanie modeli szkoleniowych i treści w środowiskach edukacyjnych, interoperatywność repozytoriów sprawdzających i ewaluacyjnych.


Mature@EU Kursy e-learningowe dla HR

Wspieranie pracodawców w rekrutacji dojrzałych pracowników

Program:

Realizacja: 2006-2010

Partnerzy:

Cel: promowanie przykładów zharmonizowanego zatrudniania oraz zachęcenie pracodawców do przemyślenia istniejących polityk zatrudnienia. Projekt dotyczy wszystkich aspektów zróżnicowania rekrutacji pod względem wieku poprzez udostępnienie pełnej gamy innowacyjnych materiałów umieszczonych na otwartej platformie e-learningowej. Projekt dotyczył wszystkich aspektów zróżnicowania rekrutacji pod względem wieku poprzez udostępnienie pełnej gamy innowacyjnych materiałów umieszczonych na otwartej platformie e-learningowej. mature@eu skupiał się na udostępnieniu sektorowi HR jasnych wskazówek dotyczących a) czynników powodujących zmianę b) sposobach budowania strategii w oparciu o zróżnicowanie ze względu na wiek c) sposobach wdrażania strategii.


WELCOME Kursy e-learningowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz rzemieślników

Program:

Realizacja: 2005-2008

Partnerzy:

Cel: wypełnienie luki w ofercie kursów e-learningowych, jaką stanowi brak szkoleń o tematyce czysto technicznej. W tym celu projekt WELCOME połączył 5 różnych, innowacyjnych szkoleń e-learningowych w jeden wspólny serwis przeznaczony dla MŚP o profilu technicznym.


e-Teacher Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie e-learningu oparte na platformie e-learningowej z wykorzystaniem standardu SCORM

Program: Leonardo da Vinci

Realizacja: 2005-2007

Partnerzy: Urząd Gminy Trzebinia, Instytut Edukacji Uniwersytetu w Londynie oraz Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Uniwersytetu w Tartu

Cel: stworzenie elastycznych modułów kursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotyczących wykorzystania e-learningu w pracy dydaktycznej nauczycieli. Materiał przygotowano zgodnie ze standardem SCORM.