Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Centrum e-Learningu i Nowoczesnej Dydaktyki AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Centrum e-Learningu i Nowoczesnej Dydaktyki AGH zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.cel.agh.edu.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne:

 • W serwisie występują grafiki z nieprawidłowymi tekstami alternatywnymi lub brakiem tekstów alternatywnych.
 • W serwisie występują tabele danych. W serwisie występują linki do plików pdf. Publikacje w formie plików PDF są częściowo dostępne. Na stronie zamieszczane są pliki w dwóch wersjach: PDF i DOC.
 • W serwisie występują filmy bez transmisji.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Chrząszcz
 • E-mail: agniech@agh.edu.pl
 • telefon: +48 607 720 694

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
 • adres: https://www.rpo.gov.pl/
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Czarnowiejska 50b. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach ze względu na wysokie schody oraz brak windy w budynku.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W przypadku potrzeby skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online należy skontaktować się z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych
Strona: bon.agh.edu.pl
E-mail: bon@agh.edu.pl
Telefon: +48 12 617-46-30