ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Projekty archiwalne

Projekty archiwalne

#19 MAPPED – Method for Advanced Professional and Personal ePortfolio Development

Program: Leonardo da Vinci (Transfer Innowacji)

Realizacja: 2010-2012

Partnerzy: Euridea (Włochy), RPIC-ViP (Czechy), Meram Centre of Counseling and Research (Turcja).

Cel: wspieranie rozwoju zawodowego osób dorosłych, którzy uczą się przez całe życie poprzez dostarczenie e-portfolio jako metody wspomagającej rozwój. Projekt jest transferem projektu MOSEP (More self-esteem with my ePortfolio), którego rezultatem jest kurs dla trenerów e-portfolio. W projekcie MAPPED istniejący kurs i materiały zostały zaadaptowane i dostosowane do potrzeb osób uczących się i doskonalących zawodowo przez całe życie. Kurs był przeznaczony do samodzielnego uczenia się, dostępny jest w 5 wersjach językowych (EN, PL, CZ, IT, TR).

#17 eExcellence The European quality benchmark for online, open and flexible education

Realizacja: 2011-2012

Partnerzy: EADTU, Open University UK, Univeristy of Oulu, Open University Nederland, UNED, Univeristy Oberta de Catalunya, UniNETTUNO, Nederlands-Vlaams Accreditatieorganisatie, Estonian Information Technology Foundation, National Council for Distance Education, European University Association

Cel: ewaluacja jakości e-learningu akademickiego za pomocą opracowanych w poprzednich edycjach projektu narzędzi, które pozwalają na ocenę najważniejszych aspektów e-learningu według 33 kryteriów ewaluacji pogrupowanych w pięciu kategoriach: projektowanie programu kształcenia, projektowanie kursów, dostarczanie kursów, wsparcie dla studentów i pracowników, zarządzanie (strategie instytucjonalne).

#18 eVET2EDU Supporting Vocational Teachers and Trainers In e-Learning

Program: LLP

Realizacja: 2012-2015

Partnerzy:CARNET, RPiCViP, Vytautas Magnus University, Institute of the Republic of Slovenia for Vocational Education and Training, Universidad de Murcia, CESIE, HIST, Obrtna technicka skola.

Cel: stworzenie otwartego kursu MOOC wraz z podręcznikiem i scenariuszem warsztatów z zakresu dydaktyki online dla nauczycieli kształcenia zawodowego

#17 Europortfolio 

Program: LLP KA3-ICT Network

Realizacja: 2014-2016

Partnerzy: University of Zagreb, Adpios: Association de Prefiguration de l’Internet of Subjects, Centre for recording Achievement, Danube University Krems, Open University of Catalonia, TLT Group

Cel: stworzenie i utrzymanie aktywnej społeczności praktyków i ekspertów w zakresie e-portfolio, otwartej na współpracę ze wszystkimi instytucjami wdrażającymi tę metodą. Stworzenie repozytorium Otwartych Zasobów – dobrych praktyk, wskazówek, rekomendacji i scenariuszy, które mogą być adaptowane i wykorzystywane przez nauczycieli, szkoleniowców, zespoły HR itp.

#16 Changing Pedagogical Landscape – new ways of teaching and learning and their implications for higher education policy

Program:Grant Komisji Europejskiej

Realizacja: 2013-2014

Partnerzy: Brussels Education Services, EADTU, University of Edinburgh, UPCnet

Cel: przeprowadzenie badań i opracowanie studium opisującego trendy w dydaktyce na uczelniach europejskich i sformułowanie rekomendacji dla instytucji wdrażających.

#15 MYLK Lifelong Learning Management

Program: Erasmus+

Realizacja: 01.12.2016 – 30.08.2018

Partnerzy: Haikara (koordynacja), Claroline Connect LMS, Endurance, Le Forem, Université de Cergy Pontoise

Cel: Stworzenie aplikacji pozwalającej na publikację i monitorowanie efektów kształcenia i osiągnięć uzyskiwanych w nieformalnym i pozaformalnym systemie uczenia się.

#14 KIC EIT Raw Materials Professional School
Program: KIC

Realizacja: 01.01.2016-31.12.2017

Partnerzy: Tu Freiberg, Montanuniversitaet Leoben, Technische Hochschule Nürnberg

Cel: Opracowanie kursów e-learningowych wspierających realizację Professional School in Raw Materials

#13 eCapacit8 Otwarte zasoby dla sektora medycyny pracy

Wsparcie kompetencji zawodowych w zakresie umacniania zdrowia starszych pracowników

Program: eHealth

Realizacja: 2013-2016

Partnerzy: Croatian National Institute of Public Health Dimitrios Linos Prolepsis Medical Group Institute of Preventive Medicine, Environmental and Occupational Health dot Institute of Occupational Medicine, Kooperationsstelle Hamburg IFE GmbH, Prevent, National Centre of Public Health and Analyses, National Institute of Public Health, Universitat Pompeu Fabra, University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”, University of Milan, Vrije University Amsterdam.

Cel:stworzenie materiałów edukacyjnych przygotowanych odpowiednio do potrzeb SOZP w poszczególnych krajach biorących udział w projekcie. Materiały te zostaną udostępnione zainteresowanym osobą poprzez ogólnie dostępną platformę e-learningową.

#12 DeFT OZE w uczelni technicznej

Program: Higher Education Academy

Realizacja: 10.2012-1.2013

Partnerzy: Sheffield Hallam University

Cel: opracowanie otwartego podręcznika na temat cyfrowych kompetencji i włączania Otwartych Zasobów Edukacyjnych w działania nauczycieli na każdym etapie nauczania – głównie studia przypadków na temat praktyk wykorzystania OZE w kształceniu się przez całe życie, w szkoleniu nauczycieli. Przeprowadzone zostały warsztaty dotyczące cyfrowych kompetencji nauczycieli w tworzeniu i korzystaniu z Otwartych Zasobów Edukacyjnych dla nauczycieli, trenerów, edukatorów, bibliotekarzy zainteresowanych nowymi technologiami i problematyką Otwartych Zasobów Edukacyjnych.

 

#11 Work of Art E-learning dla pracowników muzeum

Program: Leonardo da Vinci Partnerships

Realizacja: 2012-2014

Partnerzy: Centro Europeu de Línguas, Muzeum Narodowe w Krakowie, ISPARTA EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ, University of Glasgow, Förderband e.V. Kulturinitiative Berlin,

Cel: opracowanie programu kursu dostosowanego do poziomu umiejętności językowych pracowników obsługi muzeum, z wykorzystaniem narzędzi ICT oraz e-learningu. Przygotowanie kursu zostało poprzedzone analizą profilu zawodowego i potrzeb językowych pracowników obsługi muzeum przeprowadzoną w każdym z krajów partnerstwa. Wynikiem tych działań była poprawa jakości komunikacji pracowników obsługi muzeów z obcojęzycznymi zwiedzającymi.

 

#10 eVET Ready E-learning w szkołach zawodowych

Program: Leonardo da Vinci

Realizacja: 2011-2013

Partnerzy: CARNET (Chorwacja), CPI (Słowenia) Liege University (Belgia)

Cel: zwiększenie świadomości podejścia systemowego do wdrażania e-learningu w szkołach zawodowych. Opracowanie kwestionariusza samooceny.

 

#9 IT2EDU Przygotowanie kadry inżynieryjno-technicznej do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Program: Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki (POKL)

Realizacja: 2008-2010

Partnerzy: Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Cel: umożliwienie osobom z wykształceniem inżynierskim zdobycia uprawnień pedagogicznych. Osiągnięto to przeprowadzając dla 60 osób 3-semestralne podyplomowe studia pedagogiczne. Dodatkowo w ramach realizacji celów szczegółowych realizowano popularyzację nowych, innowacyjnych metod nauczania opartych między innymi na elektronicznym przekazie wiedzy.

 

#8 PEER Społecznościowe uczenie się osób starszych

Program:

Realizacja: 2011-2013

Partnerzy:

Cel: wspieranie osób dorosłych 50+ w utrzymywaniu sprawności intelektualnej, dzieleniu się doświadczeniami i wiedzą, utrzymywaniu kontaktów społecznych i osiągnięciu dobrostanu poprzez innowacyjne zastosowanie narzędzi 2.0.

 

#7 DEDICO Otwarte oprogramowanie

Program: Grundtvig

Realizacja: 2009-2011

Partnerzy: Euridea Srl (Włochy) jako koordynator, EGILIA Learning (Francja), Volkhochschule Tubingen (Niemcy) oraz Culture Circle Kulturburo Wien (Austria)

Cel: rozwój kompetencji cyfrowych w oparciu o wykorzystanie istniejących produktów otwartego i wolnego oprogramowania. Zostały opracowane dwa pakiety materiałów online: (1) pakiet metodyczny, składający się z gotowych do implementacji kursów e-learningowych do dowolnego wykorzystania przez trenerów FLOSS, (2) pakiet narzędziowy w formie listy wolnych i otwartych narzędzi przydatnych w kontekście edukacyjnym, prowadzenia małego przedsiębiorstwa czy własnego rozwoju.

 

#6 iCoper Standardy i kompetencje w e-learningu

Program: eContentPlus

Realizacja: 2008- 2011

Partnerzy:

Cel: opracowanie standardów cyfrowej edukacji, umożliwiających wymianę modeli kompetencji i rezultatów uczenia się, współpracę dotycząca projektów edukacyjnych za poziomie paneuropejskim, wykorzystanie modeli szkoleniowych i treści w środowiskach edukacyjnych, interoperatywność repozytoriów sprawdzających i ewaluacyjnych.

 

#5 Mature@EU Kursy e-learningowe dla HR

Wspieranie pracodawców w rekrutacji dojrzałych pracowników

Program:

Realizacja: 2006-2010

Partnerzy:

Cel: promowanie przykładów zharmonizowanego zatrudniania oraz zachęcenie pracodawców do przemyślenia istniejących polityk zatrudnienia. Projekt dotyczy wszystkich aspektów zróżnicowania rekrutacji pod względem wieku poprzez udostępnienie pełnej gamy innowacyjnych materiałów umieszczonych na otwartej platformie e-learningowej. Projekt dotyczył wszystkich aspektów zróżnicowania rekrutacji pod względem wieku poprzez udostępnienie pełnej gamy innowacyjnych materiałów umieszczonych na otwartej platformie e-learningowej. mature@eu skupiał się na udostępnieniu sektorowi HR jasnych wskazówek dotyczących a) czynników powodujących zmianę b) sposobach budowania strategii w oparciu o zróżnicowanie ze względu na wiek c) sposobach wdrażania strategii.

#4 MOSEP – more self esteem with my e-portfolio.

Program: Leonardo da Vinci

Realizacja: 2006-2008

Partnerzy: Salzburg Research, Pedagogisches Institute Niederosterreich  Pedagogische Akademie Salzburg, Student Computer Art Society, European Institute for e-Learning, Kaunas University of Technology , Pontydysgu Bridge to Learning , Wolsingham School and Community.

Cel: wprowadzenie metody e-portfolio jako elementu wspomagającego nauczycieli i doradców zawodowych podczas pracy z młodzieżą dokonującą wyboru kierunku dalszej edukacji.

#3 WELCOME Kursy e-learningowe dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz rzemieślników

Program:

Realizacja: 2005-2008

Partnerzy:

Cel: wypełnienie luki w ofercie kursów e-learningowych, jaką stanowi brak szkoleń o tematyce czysto technicznej. W tym celu projekt WELCOME połączył 5 różnych, innowacyjnych szkoleń e-learningowych w jeden wspólny serwis przeznaczony dla MŚP o profilu technicznym.

#2 iCamp: Innovative, inclusive, interactive, intercultural learning campus

Program: 6 Program Ramowy IST

Realizacja: 2006-2009

Partnerzy: Zentrum for Social Innovation, ISIK University, Jozef Stefan Institute, Kaunas University of Technology,  Siemens AG, Tallinn University, Tomas Bata University in Zlín, Universidad Politécnica de Madrid, University of Leicester, Vienna University of Economics and Business.

Cel: stworzenie infrastruktury ułatwiającej współpracę i komunikację europejskim akademikom pracującym na różnych systemach, w różnych państwach i różnych dyscyplinach naukowych. Pedagogicznie iCamp opierał się na podejściu konstruktywistycznym, które kładzie nacisk na samodzielną organizację procesu uczenia, interakcje społeczne i odmienną rolę nauczyciela. Naszym zamiarem było stworzenie  środowiska uczenia się online, wspólnego dla studentów, nauczycieli, badaczy. To środowisko to nie jeden, nowy system lecz zestaw działających interoperacyjnie narzędzi i platform.  W skład tego modelu wchodzą sieci społeczne (social networking), bodźce motywujące i mechanizmy współpracy międzykulturowej.

Rezultatem projektu są m.in. przewodnik po technicznych i pedagogicznych aspektach kształcenia online oraz szereg opartych o konstruktywizm narzędzi o otwartym kodzie źródłowym.

#1 e-Teacher Kształcenie ustawiczne nauczycieli w zakresie e-learningu oparte na platformie e-learningowej z wykorzystaniem standardu SCORM

Program: Leonardo da Vinci

Realizacja: 2005-2007

Partnerzy: Urząd Gminy Trzebinia, Instytut Edukacji Uniwersytetu w Londynie oraz Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej Uniwersytetu w Tartu

Cel: stworzenie elastycznych modułów kursu dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotyczących wykorzystania e-learningu w pracy dydaktycznej nauczycieli. Materiał przygotowano zgodnie ze standardem SCORM.

 

Powiązane z projektem

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej