ZAPISZ SIĘ do Newslettera

Facebook Linkedin English

Trening informacji zwrotnej

Case study

Umiejętność przekazywania i konstruowania opartego na ocenie 180 stopni feedbacku.

Twórca/Twórcy Marzena Staszkiewicz, Wydział Zarządzania
Jednym słowem Umiejętność przekazywania i konstruowania opartego na ocenie 180 stopni feedbacku.
Metoda wykład, dyskusja grupowa, informacja zwrotna, wzajemne ocenianie
Kontekst Psychologia przywództwa, cechy osobowości predysponujące do roli przywódcy, przekazywanie feedbacku, I rok SUM – kierunek Zarządzanie
Przebieg

Wykład: Przeprowadzenie wykładu przez osobę prowadzącą zajęcia mającego na celu przygotowanie merytoryczne osób studiujących z zakresu cech osobowości istotnych dla przywódców (w oparciu o konstrukt osobowości zawodowej BIP)

Praca samodzielna: autoewaluacja osobowości zawodowej: Każda osoba biorąca udział w zajęciach wypełniała arkusz samooceny osobowości zawodowej BIP, który pozwala na oszacowanie potencjału przywódczego.

Wzajemne ocenianie: Każda osoba biorąca udział w zajęciach zarówno oceniała inne osoby, jak i sama była przez nie oceniania w zakresie potencjału przywódczego. Było to realizowane przy wykorzystaniu  arkusza obserwacyjnego BIP – na który składały się analogiczne pozycje, jak w arkuszu samooceny BIP.

Dyskusja grupowa: wymiana doświadczeń osób studiujących w obszarze otrzymywania i przekazywania informacji zwrotnej, omawianie zasad konstruktywnego feedbacku.

Informacja zwrotna: (1) Przygotowanie feedbacku na bazie oceny 180 stopni. Każda osoba studiująca miała przydzieloną – w drodze losowania – osobę z grupy, dla której miała przygotować informację zwrotną korzystając z przekazanego przez prowadzącą materiału empirycznego – arkusza samooceny BIP i arkuszy obserwacyjnych BIP.  (2) Sesje feedbacku – osoby studiujące w parach przekazywały sobie feedback dotyczący ich potencjałów w obszarze cech istotnych dla pełnienie ról przywódczych, jak i obszarów do rozwoju wraz z rekomendacjami w tym obszarze. Każda osoba studiująca brała udział w dwóch sesjach feedbacku – w jednej sesji była w roli osoby przekazującej informację zwrotną, w drugiej była odbiorcą feedbacku.

Dyskusja w małych grupach: Przydzielone pary wraz z prowadzącą zajęcia wymieniały opinie, odczucia w związku z  sesjami feedbacku. Dyskutowane były zarówno wyniki w uzyskane przez osoby studiujące w skali samooceny, jak i skali obserwacyjnej  oraz jakość przygotowanego feedbacku, jego przebieg.

Korzyści

Przedstawienie osobom studiującym profilu osobowości osób pełniących role przywódcze w organizacjach w oparciu o konstrukt osobowości zawodowej Bochumskiego Inwentarza Osobowościowych Wyznaczników Pracy (BIP); uzyskanie przez osoby studiujące informacji na temat posiadanych przez nie predyspozycji, jak i obszarów do rozwoju – w kontekście pełnienia roli przywódcy w organizacjach; ocenianie wzajemne; doskonalenie feedbacku.

Osoby studiujące: poznawały cechy istotne dla przywódców w oparciu o konstrukt BIP; uzyskiwały informację w jaki sposób budować feedback; uzyskiwały usystematyzowany wgląd  we własny potencjał przywódczy, jak i obszary do rozwoju – w ramach modelu oceny 180 stopni – czyli opartej zarówno na autodiagnozie (arkusz samooceny BIP), jak i ocenie innych osób studiujących (arkusz obserwacyjny BIP); opracowywały feedback i doskonaliły własne umiejętności przekazywania informacji zwrotnej na temat predyspozycji i obszarów do rozwoju innym osobom studiującym.

Wybór narzędzi (arkusz samooceny BIP, arkusz obserwacyjny BIP) był związany ze świadomością tego, iż ich wykorzystanie zwiększy wiedzę osób studiujących na temat ich potencjału w kontekście pełnienia ról przywódczych, jak i  będzie podstawą do zbudowania konstruktywnego, opartego na dowodach feedbacku.

Większe zaangażowanie osób studiujących w poznanie i zrozumienie cech osobowości przydatnych w pełnieniu ról przywódczych i sprawne posługiwanie się tymi informacjami podczas zajęć.

Zaangażowanie osób studiujących w proces samoceny, oceny innych, jak i przekazywanie feedbacku pozwoliło na większy niż wcześniej przyrost wiedzy osób studiujących z zakresu cech dyspozycyjnych ważnych dla przywódców, jak i umiejętności samooceny, oceny innych i przekazywania konstruktywnego feedbacku. Przekazanie czynności opracowania informacji zwrotnej dla wylosowanej osoby wzmocniło rozwinięcie postawy odpowiedzialności za innych ludzi, pewności siebie w roli przywódczej.

Wartością dodaną była zapoznanie osób studiujących w konstruktem teoretycznym omawianego narzędzia i metodologią jego stosowania.

Nowoczesne metody kształcenia

Powrót

Cookie1 Cookie2
Nasze serwisy wykorzystują ciasteczka (cookies). Korzystając z nich wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki stron WWW.
Czytaj więcej