Co robimy

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line

Projektowanie i prowadzenie kursów on-line

[Aktualizacja: Rejestracja na kurs została zamknięta w dniu 11.11.2013, a kurs rozpoczął się 18.11.2013 r. W związku z tym nie ma możliwości zgłoszenia się na tę edycję kursu]

Do 11 listopada nauczyciele i nauczycielki przedmiotów zawodowych mogą zapisywać się na nasz najnowszy kurs: „Projektowanie i prowadzenie kursów on-line w kształceniu zawodowym”.

Kurs jest bezpłatny i w całości realizowany on-line.

Uczestnicy kursu, po jego ukończeniu, będą potrafili zaplanować kurs e-learningowy dla przedmiotu zawodowego wraz z ćwiczeniami i elementami strategii prowadzenia zajęć online. Będą również swobodnie dobierać różne narzędzia i metody pracy w zależności od wyznaczonych celów.

Kurs skupia się szczegółowo na następujących tematach:

 • rozwój kompetencji nauczania on-line,
 • formy e-learningu,
 • projektowanie e-tywności,
 • tworzenie edukacyjnych filmów i nagrań dźwiękowych,
 • korzystanie, dzielenie się i ewaluacja zasobów dostępnych w sieci,
 • motywacja w kursie on-line,
 • praca grupowa w kursie on-line,
 • moderowanie dyskusji na forum,
 • rola prowadzącego kurs.

Zaczynamy już 18 listopada 2013 i będziemy wspólnie pracować do 17 lutego 2014. Tygodniowy czas pracy to około 4-5 godzin.

Rejestracja uczestników trwa do 11 listopada 2013 i odbywa się pod adresem: http://evet2edu.eu/moodle/login/signup.php?lang=pl

Kurs został przygotowany w ramach projektu „eVET2EDU – wspieranie trenerów i nauczycieli kształcenia zawodowego w e-learningu”. Pracowali nad nim specjaliści dziedzinowi ze szkół zawodowych, uniwersytetów i instytucji badawczych z 9 krajów. Szczegółowe informacje na temat projektu, można znaleźć na stronie: http://evet2edu.eu/.

Każdy uczestnik, który pomyślnie ukończy kurs, otrzyma certyfikat. Dodatkowo, jeśli wyrazi chęć wykorzystywania zdobytych umiejętności w praktyce, a szkoła nie będzie dysponować platformą, oferujemy bezpłatną instalację oraz hosting platformy Moodle (szczegóły oferty dostępne na życzenie e-mailem).

Ewentualne pytania można kierować na adres: cel@agh.edu.pl

Szczegółowe informacje można również znaleźć pod adresem http://evet2edu.eu/pilot/informacje/

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące planu kursu.

 

SZCZEGÓŁOWY PLAN KURSU

Kurs składa się z 10 modułów realizowanych podczas około 60 godzin nauki.

 

MODUŁ 1 :: Wprowadzenie i rozgrzewka (18.11.2013 – 26.11.2013, 2h 30 min)

Celem Modułu jest opanowanie platformy w stopniu wystarczającym do wzięcia udziału w kursie, poznanie się w grupie uczestników i prowadzących oraz zaplanowanie własnej pracy w kursie.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić wagę wprowadzenia i osobistego kontaktu w uczeniu się online,
 • korzystać z platformy w stopniu umożliwiającym udział w kursie.

 

MODUŁ 2 :: Rozwijanie kompetencji (20.11.2013 – do końca kursu, 3h 20min)

Celem Modułu jest zidentyfikowanie kompetencji, które uczestnicy posiadają jako nauczyciele i zastanowienie się nad tym, jak można zapewnić osobom uczącym sie zdobycie pożądanych (zawodowych) kompetencji.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić czym jest kompetencja,
 • zidentyfikować swoje kompetencje nauczyciela,
 • przeanalizować, które kompetencje mogą być osiągnięte za pomocą TIK,
 • wyjaśnić relację pomiędzy kompetencjami a dowodami,
 • stworzyć dowody własnych kompetencji w tabeli kompetencji,
 • zastanowić się nad własnym doświadczeniem uczenia się.

MODUŁ 3 :: Formy e-learningu (27.11.2013 – 03.12.2013, 3h 30 min)

Celem modułu jest zaobserwowanie różnych form e-learningu w kontekście kształcenia zawodowego.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • zidentyfikować różne formy e-learningu,
 • przeanalizować elementy kursów e-learningowych,
 • rozważyć możliwości wykorzystania różnych form e-learningu we własnym kontekście zawodowym.

MODUŁ 4 :: Projektowanie e-tywności (04.12.2013 – 10.12.2013, 6 h 10 min)

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić koncepcję e-tywności,
 • wyjaśnić rolę i istotę zaprojektowania celów uczenia się,
 • zaprojektować e-tywność przydatną w twoim kontekście zawodowym,
 • zaprojektujesz cele wg kryteriów SMART.

MODUŁ 5 :: Tworzenie zasobów cyfrowych (11.12.2013 – 20.12.2013, 4h 30 min).

Celem modułu jest zdobycie umiejętności tworzenia podstawowych zasobów do uczenia się dla przedmiotów zawodowych.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • stworzyć proste filmy i opublikować je w sieci,
 • przeanalizować i porównać dobre i złe instruktażowe filmy,
 • zidentyfikować narzędzia do tworzenia treści,
 • planować zajęcia, w trakcie których uczący się będą używać bądź produkować materiały filmowe i dźwiękowe jako zasoby edukacyjne.

 

MODUŁ 6 :: Zasoby w sieci – (wy)korzystanie, dzielenie się i ewaluacja

(27.12.2013 – 07.01.2014, 4h 10 min)

Celem modułu jest zdobycie umiejętności wyszukiwania, selekcji, ponownego wykorzystania, dzielenia się oraz ewaluacji zasobów online przydatnych dla wykładanego przedmiotu zawodowego adekwatnie do celu dydaktycznego kursu/zajęć.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić róźnicę pomiędzy treściami objętymi tradycyjnym prawem autorskim a Otwartymi Zasobami Edukacyjnymi,
 • wybrać, ponownie wykorzystać oraz ocenić zasoby online,
 • zastosować warunki licencji Creative Commons,
 • wybrać zasoby zgodnie z celem kursu/zajęć.

MODUŁ 7 :: Motywacja (08.01.2014 – 14.01.2014, 5h 15 min)

Celem modułu jest wyjaśnienie/zrozumienie złożonych mechanizmów, które motywują i demotywują uczestników e-learningowych kursów, ze szczególnym uwzględnieniem kursów zawodowych.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wskazać czynniki wpływające na wzrost i spadek motywacji uczestników kursu e-learningowego,
 • zastosować wybrane metody mobilizowania uczących się do większej aktywności.

MODUŁ 8 :: Praca grupowa (15.01.2014 – 28.01.2014, 10 h)

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaprojektowania e-tywności bazującej na pracy grupowej.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • pracować nad rozwijaniem umiejętności potrzebnych do współpracy podczas wykonywania pracy grupowej,
 • wskazać umiejętności ułatwiające pracę grupową,
 • zaprojektować e-tywność opartą na pracy grupowej,
 • opisać charakter pracy grupowej.

MODUŁ 9 :: Moderowanie dyskusji na forum (29.01.2013 – 04.02.2013, 7h 5 min)

Celem modułu jest nabycie umiejętności zaplanowania i prowadzenia dyskusji oraz reagowania na konkretne problemy wynikające ze specyfiki dyskusji na forum „w środowisku” przedmiotów zawodowych.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • zaplanować dyskusję online,
 • prowadzić dyskusję online,
 • posługiwać się narzędziami potrzebnymi do moderowania forum.

MODUŁ 10 :: Rola prowadzącego (05.02.2013 – 11.02.2013, 2h 20 min)

Celem modułu jest nabycie umiejętności organizacji własnej pracy prowadzącego kurs e-learningowy związany z przedmiotami zawodowymi, jak również rozwinięcie umiejętności ewaluacji własnych umiejętności. Jest to także moduł podsumowujący cały kurs.

Po zakończeniu Modułu uczestnik/ka będzie potrafił/a:

 • wyjaśnić role i kompetencje prowadzącego kurs e-learningowy,
 • zaplanować prowadzenie kursu e-learningowego,
 • dokonać ewaluacji własnych umiejętności,
 • zaprezentować informacje dotyczące swoich osiągnięć i postępów w kursie.

 

ZAKOŃCZENIE (12.02.2014 – 17.02.2014)

 

Dodaj komentarz