Co robimy

DigCompEdu – narzędzie „naszych czasów”

DigCompEdu – narzędzie „naszych czasów”

Żyjemy i pracujemy w cyfrowym świecie. Technologia wpływa na wiele naszych interakcji, naszą kreatywność i codzienną pracę w edukacji. Dzięki temu, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu miesięcy przystosowaliśmy się także do nauczania i uczenia się online, możemy teraz dostrzec, jaki potencjał rozwoju niesie ze sobą era cyfrowa. Oczywiście pod warunkiem, że rozeznamy się w jej zaletach i nauczymy skutecznych sposobów pracy.

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli DigCompEdu zapewniają wspólny język, umożliwiający dyskurs na temat możliwości przyszłego rozwoju zawodowego. To proste podejście pozwala na zidentyfikowanie sześciu szerokich obszarów i pomaga zobaczyć, jak pewnym czujemy się w każdym z nich.

Co to jest rama DigCompEdu?

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych nauczycieli to ustandaryzowany schemat, który stanowi punkt odniesienia i przewodnik dotyczący pracy z kompetencjami cyfrowymi nauczycieli. Identyfikuje 6 użytecznych kategorii aktywności związanych z nauczaniem w kontekście cyfrowym, które są podzielone na określone kompetencje.

Ramy mają na celu pokazanie, w jaki sposób można wykorzystać technologie cyfrowe do wspierania rozwoju zawodowego w edukacji i szkoleniach. Nacisk nie jest kładziony wyłącznie na umiejętności techniczne, ale przede wszystkim na kontekst nauczania i uczenia się. Ramy, same w sobie, mają na celu „zapewnienie wspólnego języka i logiki jako punktu wyjścia do opracowywania, porównywania i omawiania różnych instrumentów rozwoju kompetencji cyfrowych nauczycieli na poziomie krajowym, regionalnym lub lokalnym”.

Karmelek DigCompEdu by Centrum e-Learningu na podstawie Punie, Y., editor(s), Redecker, C., European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu, available at https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

Rama wyróżnia 6 obszarów kompetencji:

  1. Zaangażowanie zawodowe – wykorzystanie technologii cyfrowych do komunikacji, współpracy i rozwoju zawodowego.
  2. Zasoby cyfrowe – efektywne i odpowiedzialne korzystanie, tworzenie, ocena i udostępnianie zasobów cyfrowych.
  3. Nauczanie i uczenie się – wykorzystywanie różnych metod i narzędzi cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się.
  4. Ocenianie – stosowanie różnych metod i narzędzi cyfrowych w ocenie i informacji zwrotnej.
  5. Wspieranie uczących się – wykorzystanie technologii cyfrowych w celu wzmocnienia pozycji uczniów i uczynienia środowiska uczenia się bardziej dostępnym, spersonalizowanym, włączającym i skoncentrowanym na uczniu.
  6. Wspieranie cyfrowych kompetencji uczących się – wspieranie i ułatwianie uczniom rozwijania ich kompetencji cyfrowych.

Pobierz ramę DigCompEdu

Więcej na temat ramy DigCompEdu

Dlaczego warto korzystać z platformy DigCompEdu?

DigCompEdu zapewnia nauczycielom systematyczne podejście do rozwijania ich kompetencji cyfrowych i rozwijania umiejętności cyfrowych uczniów i studentów. Ramy zawierają również zestaw poziomów biegłości. W przypadku każdej kompetencji istnieje sześć różnych etapów, przez które może przejść edukacja cyfrowa nauczyciela. Narzędzie samooceny może pomóc w określeniu indywidualnych potrzeb szkoleniowych i obszarów do przyszłego rozwoju.

Instytucje i organizacje również mogą wykorzystać wyniki tej samooceny do opracowania swoich strategii szkoleniowych i rozwoju zawodowego oraz dostosować je do ich konkretnych potrzeb i kontekstów.

Narzędzie do samooceny