Co robimy

e-Learning wsparciem dla szkoleń GOPR

e-Learning wsparciem dla szkoleń GOPR

Przez najbliższy rok CeL AGH będzie współpracować z Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym w ramach projektu E-Learning skutecznym narzędziem podnoszenia kwalifikacji ratowników GOPR. Jako partner udostępniamy platformę Moodle oraz udzielamy wsparcia metodycznego i technicznego instruktorom GOPR, którzy przygotowują kursy online. W trakcie projektu to oni będą autorami treści i będą samodzielnie umieszczać kursy e-learningowe na platformie. Takie umiejętności pozwolą na stałą aktualizację materiałów instruktażowych czy ponowne wykorzystanie raz przygotowanych zasobów.

W rezultacie projektu (wrzesień 2016 roku) powstanie e-podręcznik dla ratowników GOPR oraz e-learningowe kursy doskonalenia na trzech stopniach zaawansowania z 10 działów tematycznych, takich jak ratownictwo lawinowe, ratownictwo jaskiniowe, psy ratownicze, ratownictwo z powietrza (przy użyciu śmigłowca), etc.

GOPR szukał skutecznego sposobu na efektywne podnoszenie kompetencji ratowników górskich. Efektywność rozwiązania miała polegać na:

  • skróceniu czasu spędzonego w sali wykładowej i poświęcenia go na ćwiczenia praktyczne w terenie,
  • ujednolicenia metod i technik szkolenia różnych grup ratowniczych GOPR,
  • możliwości stałej i szybkiej aktualizacji treści.


Przede wszystkim współpraca 

Praca nad kursami odbywa się na styku 3 obszarów: dydaktyki, technologii, materiałów/zasobów, w których łączymy kompetencje merytoryczne GOPR (materiały) i kompetencje dydaktyczne i cyfrowe CeL AGH (dydaktyka, technologia, materiały cyfrowe).

TPACK-obszary.001

GOPR przez lata wypracował materiały i wiedzę jak szkolić ratowników. Ale robił to tradycyjnymi metodami – wykład w sali wraz z ćwiczeniami praktycznymi w terenie. Dzięki współpracy z CeL AGH proces kształcenia z sali zostanie skutecznie przeniesiony do przestrzeni cyfrowej przy zachowaniu spójność celów z rezultatami.

Ponieważ zależy nam, aby ratownicy GOPR mogli samodzielnie tworzyć swoje kursy e-learningowe, jednym z ważnych zadań na styku technologii i materiałów jest dostarczenie w formie screencastów pokazujących krok po kroku, jak korzystać z platformy.

Na styku obszaru dydaktyki i materiałów będziemy udzielać informacji zwrotnej  do programów kursów e-learningowych opracowywanych przez GOPR. Informacja zwrotna będzie polegać na konstruktywnej ocenie na ile dany pomysł dydaktyczny sprawdzi się w środowisku platformy/innych narzędzi.

Na styku dydaktyki i technologii naszym zadaniem jest opracowanie struktury kursu czy pre-konfigurowanych elementów kursu, np. testu, który pozwala na przyswojenie wiedzy i testu zaliczeniowego, który sprawdza i ocenia czy dany kursant jest gotowy do zajęć praktycznych w terenie. Ten aspekt współpracy polega także na analizie gotowych kursów na platformie pod kątem ich użyteczności i logiczności.


Rusztowanie

Opisany model wsparcia instruktorów GOPR został zaplanowany zgodnie z koncepcją rusztowania (ang. scaffolding). Wybrane podejście  pozwala zbudować GOPR odpowiednie umiejętności na styku technologii, dydaktyki i materiałów techniczne i dydaktyczne, dzięki którym będą mogli samodzielnie rozwijać i udoskonalać kursy.

Zgodnie z koncepcją rusztowania, wsparcie na początku jest najmocniejsze. Stąd pierwsze szkolenie GOPR (kwiecień 2015 r.) miało na celu wyposażyć instruktorów w podstawowe umiejętności  z 3 obszarów, które będą doskonalone podczas dalszej pracy dzięki konsultacjom i informacji zwrotnej od CeL. Dlatego też na samym początku pracy nad kursami pomagamy w administracji platformą, wspieramy pomysłami na ciekawe ćwiczenia, umieszczamy materiały w kursie. Z czasem zespół instruktorów GOPR będzie na tyle doświadczony i samodzielny, że rusztowanie może stać się zdecydowanie mniej widoczne.


Umiejętności cyfrowe GOPR

Ratownicy GOPR zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności pracy z platformą Moodle i projektowania kursów online. W trakcie projektu to oni będą autorami materiałów i będą samodzielnie umieszczać kursy na platformie i je aktualizować.


Aktualizacja i ponowne wykorzystanie 

W przypadku programu szkoleń GOPR są działy, które szybko dezaktualizują się.  Dlatego poza umiejętnościami cyfrowymi, niezbędnymi do aktualizacji i ponownego wykorzystania materiałów, istotny był także dobór technologii. Instruktorzy GOPR pracują na platformie Moodle, która zapewnia łatwą i szybką aktualizację materiałów i nie pociąga za sobą dodatkowych kosztów związanych ze zmianą kursów. Jest to szczególnie istotne także w kontekście e-podręcznika, który GOPR ma w planach opracować w oparciu o materiały przygotowane do kursów.


Współpraca z dalszą perspektywą

Działania opisane powyżej są realizowane m.in. w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy Górskim Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym a Akademią Górniczo-Hutniczą, które zostało podpisane w dniu 28 maja 2015 roku. W ramach porozumienia zadeklarowano wolę współpracy w obszarze wdrażania kształcenia wspomaganego Internetem w programach szkoleń ratowników GOPR.

Sygnatariuszami porozumienia ze strony Uczelni byli prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, Prorektor ds. Nauki oraz prof. dr hab. inż. Jan Kusiak, dyrektor Centrum e-Learningu. W imieniu GOPR porozumienie podpisali Pan Jacek Dębicki, Naczelnik GOPR oraz Pan Jan Łuszczewski, prezes Zarządu GOPR.

Dodaj komentarz