Jak zacząć robić dobry e-learning

Jak zacząć

Chcę wspomagać zajęcia stacjonarne

Co mogę robić?

Możesz udostępnić cyfrowe materiały dydaktyczne (np. prezentacje, artykuły, skrypt, nagranie), publikować informacje organizacyjne (harmonogram, zasady zaliczenia), przyjmować i oceniać prace zaliczeniowe, komunikować się.

Z jakich narzędzi mogę korzystać?

Możesz korzystać z Uczelnianej Platformy e-Learningowej UPeL. Integracja z Wirtualną Uczelnią sprawia, że każdy student
i pracownik AGH posiada automatycznie przypisane konto UPeL, wystarczy, że je aktywujesz na macierzystym wydziale. Możesz też korzystać z dowolnego innego narzędzia, które wspiera zakładane przez ciebie cele (np. Google Drive, Microsoft 365, Padlet, itp.).

Jak rozliczyć takie zającia?

Jest to wyłącznie wspomaganie zajęć. Nie wpisujesz e-learningu do Syllabusa AGH, realizujesz zajęcia zgodnie ze swoim pensum.

 

Chcę zintegrować zajęcia online z zajęciami stacjonarnymi

Kształcenie mieszane (ang. blended learning) to forma łącząca ze sobą zajęcia realizowane online i w murach uczelni. Online przeniesione zostają niektóre elementy procesu kształcenia (np. swoboda czasu uczenia się, własne tempo pracy, itp.) w taki jednak sposób, że obydwie formy tworzą logiczną, zintegrowaną całość. Zasady ogólne są zdefiniowane w Zarządzeniu Rektora.

Co mogę robić?

Do programu zajęć stacjonarnych możesz włączyć zajęcia realizowane online, możesz np. prowadzić webinar, realizować projekt online (także grupowy), prowadzić ćwiczenia online, realizować inne aktywności online. Możesz realizować pojedyncze zajęcia lub przetransformować większy blok zajęć.

Z jakich narzędzi mogę korzystać?

Możesz korzystać z Uczelnianej Platformy e-Learningowej UPeL; Integracja z Wirtualną Uczelnią sprawia, że każdy student i pracownik AGH posiada automatycznie przypisane konto UPeL, wystarczy, że je aktywujesz na macierzystym wydziale. Możesz też korzystać z dowolnego innego narzędzia, które wspiera zakładane przez ciebie cele (np. Google Drive, Microsoft 365, Padlet, itp.).

Jakie zasady mnie obowiązują?

Istotny jest twój wkład pracy – pamiętaj, że pracując ze studentami online, realizujesz godziny kontaktowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego [Rozporządzenie][Rozporządzenie – zmiany] nie więcej niż 60% ogólnej liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia może być zrealizowane online.

Jakie wymagania muszę spełnić?

  • uzyskać certyfikat uprawniający do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wydawany przez Centrum e-Learningu AGH po ukończeniu szkolenia E-learning akademicki – certyfikacja
  • uzyskać zgodę Dziekana Wydziału zgłaszając zajęcia przy pomocy Formularza zgłoszenia. Informacja o realizacji zajęć online musi pojawić się w Syllabusie AGH najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem semestru, w którym dany przedmiot podlega zaliczeniu [Zarządzenie Rektora]. Weź to pod uwagę
    i odpowiednio wcześniej zgłoś swoje zajęcia do Dziekana zgodnie z zasadami panującymi na Twoim Wydziale.
Jak rozliczyć takie zajęcia?

Zajęcia rozliczane są wg. wytycznych z Uchwały Senatu dotyczących liczby godzin dodatkowych w twoim obciążeniu dydaktycznym.